Archiv autora: Katerina

Jak sepsat závěť

Závěť pomáhá

Jak darovat

I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, vždycky je dobré se poradit s notářem. Níže najdete potřebné informace, na základě kterých se budete schopni rozhodnout, jak nejjednodušeji touto formou darovat na dobrou věc. Závětí můžete věnovat celý majetek nebo jeho část. Aby byla závěť platná, je potřeba dodržet nezbytné formální náležitosti. Dědickou smlouvou můžete věnovat celý majetek nebo jeho část člověku nebo organizaci, s kterými smlouvu uzavřete. Výhodou je, že se na využití daru dohodnou obě strany předem. Uvažujete-li o věnování majetku na dobročinné účely dědickou smlouvou, obraťte se na organizaci, se kterou byste chtěli smlouvu uzavřít. Odkazem můžete nařídit svému dědicovi, aby z dědictví někomu dal peníze nebo jinou věc menší hodnoty (řádově tisíců až desetitisíců Kč). Nejste-li si jistí, zda je odkaz vhodný, poraďte se třeba s organizací, které chcete věnovat. * * * * *

Závěť

Závětí ustanovujete, kdo po Vás zdědí majetek, včetně případných dluhů. Závěť musí být sepsána písemně, ale kromě toho musí splňovat další podmínky, podle toho, jaký typ závěti zvolíte.

Typy závěti

1. Závěť sepsaná notářem Nejjistěji ochrání Vaši vůli závěť sepsaná ve formě notářského zápisu. Notář Vám jednak zaručí splnění zákonných podmínek, a tedy platnost závěti, jednak poradí možnosti naložení s majetkem. Notář vždy také zaeviduje závěť v Evidenci právních jednání pro případ smrti , takže nehrozí, že by se o ní při projednávání dědictví nevědělo. O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepis závěti a uložení v Evidenci zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800,- Kč bez DPH. V Evidenci může notář zaevidovat i závěť, kterou mu přinesete a kterou jste sepsali některým z níže uvedených způsobů. Za takovou úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1.100,- Kč bez DPH. Seznam všech notářů působících v ČR naleznete zde >> 2. Závěť vlastnoruční Nejjednodušší formou závěti, která nevyžaduje přítomnosti dalších osob (svědků nebo notáře), je závěť, kterou napíšete a podepíšete vlastní rukou. Takto sepsanou závěť můžete poté dát do úschovy notářovi, který ji zaeviduje v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Můžete ji samozřejmě také nechat doma nebo u někoho, komu důvěřujete. Má to však tu nevýhodu, že se o ní notář projednávající dědictví nemusí dozvědět. Pokud by došlo ke sporu mezi dědici, je možné, že by takto sepsaná závěť mohla obsahovat formální chyby, proto doporučujeme spíše obrátit se na notáře. 3. Závěť napsaná za účasti svědků Závěť můžete také sepsat za účasti dvou svědků. V tom případě nemusíte závěť psát vlastní rukou, stačí ji vlastní rukou podepsat. Každý svědek se pak na závěť podepíše, uvede, že je svědek, a své údaje (adresu, datum narození, případně další kontaktní údaje). Je však potřeba dát pozor na to, že ne každý je způsobilý být svědkem. Například nikdo není způsobilý svědčit o tom, co se jemu zůstavuje (toto omezení lze překonat tím, že příslušnou pasáž zůstavitel napíše vlastní rukou nebo jí budou přítomni tři svědci). Stejná omezení se vztahují na osobu dědicovi blízkou nebo na jeho zaměstnance. Přesné znění podmínek pro svědky závěti naleznete v ustanovení § 1539-1541 občanského zákoníku. Stejně jako u vlastnoruční závěti, i zde se doporučuje dát závěť notářovi, aby ji uschoval a zaevidoval v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Pokud by došlo ke sporu mezi dědici, je možné, že by takto sepsaná závěť mohla obsahovat formální chyby, proto doporučujeme spíše obrátit se na notáře.

Dědická smlouva

Dědickou smlouvou ustanovujete druhou stranu smlouvy dědicem k určité části svého majetku (nejvýše ve vztahu ke ¾ majetku). Na rozdíl od závěti dědickou smlouvu nemůžete později jednostranně odvolat nebo měnit, můžete tak činit jen dohodou s druhou stranou smlouvy. Je proto třeba si uzavření dědické smlouvy dobře rozmyslet. Dědická smlouva se uzavírá ve formě notářského zápisu. Notář pak smlouvu zaeviduje v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Odměna notáře za sepsání dědické smlouvy závisí na hodnotě majetku, který je předmětem smlouvy a pohybuje se od 0,05% do 2% hodnoty majetku.

Odkaz

Odkazem nařizujete dědicovi, aby dal někomu něco z dědictví – mohou to být peníze, jednotlivá movitá nebo nemovitá věc, spoření na účtu, pravidelná dávka apod. Odkaz může být vhodný způsob věnování v případně darů menší hodnoty nebo v případech, kdy Vám jde o to, věnovat někomu právě jednu konkrétní věc (jejíž hodnota by však neměla činit většinu dědictví, protože podíl každého dědice na dědictví musí být alespoň z jedné čtvrtiny odkazy nezatížený). Odkázaná věc se nenabývá přímo z dědictví, ale od dědice. Tím je trochu menší jistota, že odkaz bude skutečně splněn. Na druhou stranu výhodou odkazu je, že věnujete právě to, co určíte. Na rozdíl od dědiců, kteří nabývají vždy poměrnou část dědictví, a tedy i případné dluhy, ten, kdo nabývá odkaz, není odpovědný za žádné dluhy z dědictví. Jak odkaz funguje? Věnujete-li například na dobročinné účely auto nebo peníze a zřídíte odkaz neziskové organizaci, pak tato se dědického řízení neúčastní a nenabude odkaz přímo z dědictví, pouze nabude právo na odkaz vůči dědici. O tom, že byl odkaz zřízen, však musí být v průběhu dědického řízení zpravena, což zkontroluje notář. Některé odkazy (zejména odkazy konkrétních věcí z dědictví, např. auto) se vypořádají ještě v průběhu dědictví a notář před potvrzením dědictví zkontroluje, zda byly vypořádány. Jiné odkazy, splatné později (např. peníze), musejí být před potvrzením dědictví zajištěny. Toto „dohlížení“ notáře se uplatní právě v případě odkazů na dobročinné nebo veřejně prospěšné účely a mělo by předejít situacím, kdy by dědic poté, co nabyl dědictví, odkaz nesplnil. Odkaz je možné zřídit v závěti, ale i v samostatném dokumentu, pro který pak platí stejné formální požadavky, jako pro závěť. Odkaz je možné zřídit i dědickou smlouvou, uzavřenou buď s dědicem, nebo s tím, kdo má být odkazem obdarován. I u odkazu platí, že nejjistější je forma notářského zápisu, neboť notář v souvislosti s tím poradí a odkaz správně naformuluje. Stejně tak platí doporučení, aby byl odkaz zaevidován v Evidenci pořízení pro případ smrti , což zajistí, že se o něm v dědickém řízení bude vědět. Služby notáře jsou zpoplatněny stejně jako u závěti, v případě zřizování odkazu dědickou smlouvou se řídí odměnou za dědickou smlouvu .

Evidence právních jednání pro případ smrti

je neveřejná, elektronická centrální evidence, kterou vede Notářská komora ČR. Zaznamenávají se v ní všechny závěti, které sepsal notář ve formě notářského zápisu nebo které přijal do úschovy. Kromě závětí se v ní evidují odkazy (pokud jsou pořízeny samostatně – tzv. dovětkem), dědické smlouvy a jiná pořízení pro případ smrti. Smyslem evidence je zajistit, aby se notář pověřený vedením dědického řízení dozvěděl o zanechané závěti nebo jiných pořízeních. Na začátku dědického řízení notář vždy nejdříve nahlédne do této evidence. O zaevidování závěti nebo jiného pořízení pro případ smrti lze požádat kteréhokoli notáře. Seznam všech notářů působících v ČR naleznete zde >> Notář závěť nebo jiné pořízení pro případ smrti zaeviduje vždy, když je sepisuje ve formě notářského zápisu. Můžete však notáře požádat, aby vzal do úschovy závěť nebo jiné pořízení, které jste pořídili sami jiným zákonem předepsaným způsobem. V tom případě je notář rovněž zaeviduje. Mezi oběma službami však není velkého cenového rozdílu: u závěti nebo samostatného odkazu zaplatíte za jejich sepsání ve formě notářského zápisu a zaevidování 1 800 Kč bez DPH, v případě úschovy a zaevidování částku 1100 Kč bez DPH. Pokud uvažujete sepsání závěti ve prospěch Zdravotního klauna, kontaktujte prosím Alenu Seoud a my vám rádi poskytneme veškeré informace a podporu. Ing. Alena Seoud tel.: 602 670 300, alena@zdravotni-klaun.cz Zdravotní klaun, o.p.s. Hájkova 22, 130 00 Praha 3   Organizace Zdravotní klaun se zapojila do kampaně neziskových organizací Závěť pomáhá, ve které společně vybízejí k tomu, aby sepsáním poslední vůle dárci zabezpečili především svou rodinu i své blízké. Teprve poté je čas díky daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace.

Letní akce Zdravotního klauna!

Zdravotní klaun na festivalech v létě 2016

Přijďte se za námi na Letnou či do Jičína!

Zdravotní klaun vyrazí v létě na rodinné festivaly.  Přijďte se pobavit a setkat se zdravotními klauny mimo nemocnice.

Víkend Zdravotního klauna na festivalu nového cirkusu Letní Letná 20 -21/8 2016 od 11 do 22 hodin Festival nového cirkusu, Praha, Letenské sady

Klaunská ambulance po celou sobotu a neděli (20.-21.8.). V sobotu dětská představení od 11 do 17 hodin a náš originální večerní kabaret. více

Zdravotní klaun na festivalu Jičín – město pohádky 8.–11. 9. 2016 Jičín, Valdštějnovo náměstí

Veselá klaunská ambulance od čtvrtka do neděle na hlavním náměstí. Ve čtvrtek navíc Seminář o léčivé síle humoru a autorské čtení. více Podrobný program akcí

Klauni o prázdninách nezahálí!

Klauni o prázdninách nezahálí! V červenci máme v plánu 294 návštěv v celé České republice! Kromě pravidelných návštěv na dětských oddělení (290) pořádáme navíc týdenní program Cirkus Paciento pro onkologicky nemocné děti ve FN Brno. Dvakrát vyjedou naši klauni s hudebním představením pro handicapované děti Kutálka. A jednou zavítáme do domácnosti za vážně nemocným dítětem v rámci programu Přezůvky máme! Děkujeme za vaši podporu a přejeme všem hezké letní dny! 
Termín čas Město Nemocnice Oddělení
1.7.2015 9:30 Zlín Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín Odd. kojenců, batolat a větších dětí
1.7.2015 14:15 Ústí nad Labem KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. Dětská klinika.chirurgie,IMP,JIP
1.7.2015 9:30 Praha FN v Motole Hematologie
1.7.2015 14:00 Praha FN v Motole – PA  a  -1C dosp.bud. Pediatrie odd. malých dětí, velkých dětí, expektace, JIP
1.7.2015 8:45 Pardubice Pardubická krajská nemocnice, a.s. Chirurgie, dětské odd., JIP, ambulance
1.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba JIP, neurologie, chirurgie, pediatrie
1.7.2015 12:30 Liberec Jedličkův ústav, p.o., Liberec
1.7.2015 9:30 Jablonec n./N. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Odd. větších dětí, kojenců, JIP
1.7.2015 14:00 Hradec Králové FN Hradec Králové ORL, neuro., neurochir., ortopedie
1.7.2015 8:00 Hradec Králové FN Hradec Králové chirurgické oddělení
1.7.2015 14:00 Havířov Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Dětské odd., JIP
1.7.2015 13:00 Břeclav Nemocnice Břeclav, p.o. Chirurgie, ORL, JIP, dětské a infekční odd.
1.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Dětská oční klinika, ARO 19, chirurgie 8
1.7.2015 13:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Onkolog. stacionář, pediatrie 69+ 46
2.7.2015 9:30 Přerov SMN a.s., Nemocnice Přerov Dětské odd.
2.7.2015 9:00 Praha FN v Motole Dětská hematologie a onkologie malé a velké děti, transpl.jedn.
2.7.2015 14:00 Praha FTN dětská klinika IPVZ, Praha Chirurgie odd. malých dětí, velkých dětí, JIP
2.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Psychiatrie – přízemí, diagnostické oddělení
2.7.2015 14:00 Plzeň FN Plzeň – Lochotín Hemato-onkologie, pediatrie, oční, neurologie, JIRP
2.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba Hemato-onkologie, nerurologie, pediatrie
2.7.2015 14:00 Ostrava Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, p.o Dětské odd., JIP, ambulance
2.7.2015 7:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba dětská chirurgie
2.7.2015 14:00 Most KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z. oční,ORL,chirurgie
2.7.2015 8:30 Mladá Boleslav Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. a Dětský domov, p.o. Odd. větších dětí, menších dětí, JIP, Dětský domov
2.7.2015 14:00 Liberec Krajská nemocnice Liberec, a.s. Odd. větších dětí, menších dětí, kojenců, JIP
2.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Onkologie, JIP, transpl.jedn.
2.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Neurologie, ortopedie 16
3.7.2015 13:45 Praha DOMOV Sv. Karla Boromejského Domov pro seniory
3.7.2015 9:00 Ostrava Charitní dům sv. Václava, Ostrava-Heřmanice Domov pokojného stáří
3.7.2015 10:00 Brno DRC MEDVÍDEK Brno Kutálka
3.7.2015 12:00 Brno DRC MEDVÍDEK Brno Kutálka
3.7.2015 8:30 Brno DPS Mikuláškovo nám. Brno, p.o. Domov pro seniory B
4.7.2015 8:30 Sloupnice DPS Sloupnice Domov pro seniory-2.patro
4.7.2015 9:00 Ostrava Charitní dům sv. Václava, Ostrava-Heřmanice Domov pokojného stáří
4.7.2015 9:00 Brno Domov pokojného stáří Kamenná Domov pro seniory – stará budova
6.7.2015 13:30 Praha FN Na Bulovce Chirurgie, pediatrie, ortopedie, JIP
6.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Neurologie, kardiochirurgie, kardiologie JIP
6.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Chirurgie odd. malých dětí, velkých dětí, JIP, ORL odd. malých dětí, velkých dětí, JIP
6.7.2015 13:00 Plzeň FN Plzeň – Lochotín Psych., neuro., orto., chir.
6.7.2015 9:00 Ostrava DPS Kamenec Domov pro seniory
6.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba Hematologie, ambulance, pediatrie
6.7.2015 14:00 Náchod Oblastní nemocnice Náchod a.s. Dětské odd., chir.
6.7.2015 14:00 Karviná Nemocnice s poliklin. Karviná-Ráj p.o. Odd. větších dětí, kojenců, JIP
6.7.2015 14:00 Chomutov KZ, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z. Dětské odd., JIP
6.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno)  onkologie, JIP, transpl.jedn.
6.7.2015 12:30 Brno FN Brno-Bohunice Popáleniny, ortopedie,  ORL, neurochirurgie,ortopedie JIP, spinální jednotka, psychiatrie
7.7.2015 9:00 Ústí nad Orlicí Orlickoústecká nemocnice, a.s. Odd. větších dětí, menších dětí, kojenců a batolat, JIP
7.7.2015 13:00 Uherské Hradiště Uherskohradišťská nemocnice a.s. Odd. větších dětí, kojenců, infekční odd., JIP
7.7.2015 9:00 Třinec Nemocnice Třinec, p.o. Dětské odd., JIP, pooperační odd., ambulance
7.7.2015 13:30 Praha Domov pro seniory Kobylisy
7.7.2015 13:00 Praha FN v Motole Dětská hematologie a onkologie malé a velké děti, transpl.jedn.
7.7.2015 14:00 Praha FTN dětská klinika IPVZ, Praha Neurologie, psychiatrie, pediatrie G2
7.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Ortopedie a traumatologie malé děti, velké děti, neurochirurgie, JIP
7.7.2015 14:00 Opava Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Dětské odd., JIP
7.7.2015 14:00 Olomouc FN Olomouc Onkohematologie, JIP, pooperační, diagnosické a dětské odd.
7.7.2015 9:00 Kroměříž Kroměřížská nemocnice a.s. Dětské odd., ORL, oční školka
7.7.2015 9:00 Kolín Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Chirurgie, pediatrie, JIP
7.7.2015 13:00 Jihlava Nemocnice Jihlava, p.o. Dětské odd., JIP
7.7.2015 14:00 Hradec Králové FN Hradec Králové větší děti, kožní, chir., hematoonkol.,JIP
7.7.2015 14:00 Frýdek Místek Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Dětské odd., JIP
7.7.2015 14:00 České Budějovice Nemocnice České Budějovice, a.s. Onkohematologie, odd. větších, menších dětí, JIRP
7.7.2015 13:00 Česká Lípa Nemocnice s poliklinikou Č. Lípa, a.s. Dětské odd., JIP
7.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Dětské infekční odd.
7.7.2015 13:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno)  pediatrie 67 + 48
7.7.2015 9:00 Louny Dětská psychiatrická léčebna Louny
8.7.2015 9:30 Zlín Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín Odd. kojenců, batolat a větších dětí
8.7.2015 14:15 Ústí nad Labem KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. Dětská klinika.chirurgie,IMP,JIP
8.7.2015 9:30 Praha FN v Motole Hematologie
8.7.2015 14:00 Praha FN v Motole – 1C + 1A
8.7.2015 14:00 Praha Foniatrická klinika při VFN Dětská foniatrická klinika
8.7.2015 8:45 Pardubice Pardubická krajská nemocnice, a.s. Chirurgie, dětské odd., JIP, ambulance
8.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba JIP, neurologie, chirurgie, pediatrie
8.7.2015 14:00 Liberec Krajská nemocnice Liberec, a.s. Dětská psychiatrie
8.7.2015 9:30 Jablonec n./N. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Odd. větších dětí, kojenců, JIP
8.7.2015 14:00 Hradec Králové FN Hradec Králové ORL, neuro., neurochir., ortopedie
8.7.2015 9:00 Hodonín Nemocnice Hodonín Dětské odd. + LDN
8.7.2015 14:00 Havířov Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Dětské odd., JIP
8.7.2015 13:00 Břeclav Nemocnice Břeclav, p.o. Chirurgie, ORL, JIP, dětské a infekční odd.
8.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Dětská oční klinika, ARO 19, chirurgie 8
8.7.2015 13:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Onkolog. stacionář, pediatrie 69 + 46
9.7.2015 9:00 Trutnov Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Odd. menších, větších dětí, JIP
9.7.2015 9:00 Rokycany Rokycanská nemocnice, a.s. Dětská oddělení, ambulance
9.7.2015 14:00 Prostějov SMN a.s., Nemocnice Prostějov Dětské odd., JIP
9.7.2015 9:00 Praha FN v Motole Dětská hematologie a onkologie malé a velké děti, transpl.jedn.
9.7.2015 14:00 Praha FTN dětská klinika IPVZ, Praha Chirurgie odd. malých dětí, velkých dětí, JIP
9.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Psychiatrie – přízemí, diagnostické oddělení
9.7.2015 14:00 Plzeň FN Plzeň – Lochotín Hemato-onkologie, pediatrie, oční, neurologie, JIRP
9.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba Hemato-onkologie, nerurologie, pediatrie
9.7.2015 14:00 Ostrava Vítkovická nemocnice, a.s. Dětské odd., ambulance, JIP
9.7.2015 7:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba dětská chirurgie
9.7.2015 14:00 Most KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z. oční,ORL,chirurgie
9.7.2015 8:30 Mladá Boleslav Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. a Dětský domov, p.o. Odd. větších dětí, menších dětí, JIP, Dětský domov
9.7.2015 14:00 Liberec Krajská nemocnice Liberec, a.s. Odd. větších dětí, menších dětí, kojenců, JIP
9.7.2015 9:30 Kyjov Nemocnice Kyjov, p.o. Kojenecký ústav, dětské odd., JIP
9.7.2015 8:00 Hradec Králové FN Hradec Králové chirurgické oddělení
9.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno)  onkologie, JIP, transpl.jedn.
9.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Neurologie, ortopedie 16
10.7.2015 13:45 Praha DOMOV Sv. Karla Boromejského Domov pro seniory
10.7.2015 8:30 Brno DPS Mikuláškovo nám. Brno, p.o. Domov pro seniory C
11.7.2015 14:00 Jihlava Vysočina Fest akce pro onkologické děti
11.7.2015 14:00 Přezůvky máme
11.7.2015 9:00 Brno Domov pokojného stáří Kamenná Domov pro seniory – nová budova
13.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Neurologie, kardiochirurgie, kardiologie JIP
13.7.2015 13:30 Praha FN Na Bulovce Chirurgie, pediatrie, ortopedie, JIP
13.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Neurologie, kardiochirurgie, kardiologie JIP
13.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Chirurgie odd. malých dětí, velkých dětí, JIP, ORL odd. malých dětí, velkých dětí, JIP
13.7.2015 13:00 Plzeň FN Plzeň – Lochotín Psych., neuro., orto., chir.
13.7.2015 9:00 Ostrava DPS Kamenec Domov pro seniory
13.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba Hematologie, ambulance, pediatrie
13.7.2015 14:00 Náchod Oblastní nemocnice Náchod a.s. Dětské odd., chir.
13.7.2015 14:00 Karviná Nemocnice s poliklin. Karviná-Ráj p.o. Odd. větších dětí, kojenců, JIP
13.7.2015 9:00 Hradec Králové Dětský denní rehabil.stacionář Hradec Králové Dětský rehabilitační stacionář
13.7.2015 9:00 Domažlice Domažlická nemocnice, a.s. Dětská oddělení, ambulance
13.7.2015 14:15 Děčín KZ, a.s., Nemocnice Děčín, o.z. Dětské odd., ORL
13.7.2015 14:00 České Budějovice Nemocnice České Budějovice, a.s. Onkohematologie, odd. větších, menších dětí, JIRP
13.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno)  onkologie, JIP, transpl.jedn.
14.7.2015 9:00 Ústí nad Orlicí Orlickoústecká nemocnice, a.s. Odd. větších dětí, menších dětí, kojenců a batolat, JIP
14.7.2015 13:00 Uherské Hradiště Uherskohradišťská nemocnice a.s. Odd. větších dětí, kojenců, infekční odd., JIP
14.7.2015 9:00 Třinec Nemocnice Třinec, p.o. Dětské odd., JIP, pooperační odd., ambulance
14.7.2015 14:00 Sokolov NEMOS Sokolov s.r.o. Odd. menších, větších dětí a kojenců, JIP, ambulance
14.7.2015 13:30 Praha Domov pro seniory Kobylisy
14.7.2015 13:00 Praha FN v Motole Dětská hematologie a onkologie malé a velké děti, transpl.jedn.
14.7.2015 14:00 Praha FTN dětská klinika IPVZ, Praha Neurologie, psychiatrie, pediatrie G2
14.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Ortopedie a traumatologie malé děti, velké děti, neurochirurgie, JIP
14.7.2015 14:00 Opava Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Dětské odd., JIP
14.7.2015 14:00 Olomouc FN Olomouc Onkohematologie, JIP, pooperační, diagnosické a dětské odd.
14.7.2015 9:00 Kolín Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Chirurgie, pediatrie, JIP
14.7.2015 10:45 Karlovy Vary KKN a.s., nemocnice v K.Varech Dětské odd. větších, menších dětí, JIP, Dětský domov
14.7.2015 13:00 Jihlava Nemocnice Jihlava, p.o. Dětské odd., JIP
14.7.2015 14:00 Hradec Králové FN Hradec Králové větší děti, kožní, chir., hematoonkol.,JIP
14.7.2015 9:30 Havlíčkův Brod Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. Odd. větších dětí, menších dětí a batolat, JIP
14.7.2015 14:00 Frýdek Místek Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Dětské odd., JIP
14.7.2015 13:00 Česká Lípa Nemocnice s poliklinikou Č. Lípa, a.s. Dětské odd., JIP
14.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Dětské infekční odd.
14.7.2015 13:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno)  pediatrie 67 + 48
15.7.2015 9:30 Zlín Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín Odd. kojenců, batolat a větších dětí
15.7.2015 14:15 Ústí nad Labem KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. Dětská klinika.chirurgie,IMP,JIP
15.7.2015 13:30 Svitavy Svitavská nemocnice, a.s. Dětské a novorozenecké odd.
15.7.2015 9:30 Praha FN v Motole Hematologie
15.7.2015 14:00 Praha FN v Motole – PA  a  -1C dosp.bud. Pediatrie odd. malých dětí, velkých dětí, expektace, JIP
15.7.2015 9:30 Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, p.o. Dětské odd., JIP, ambulance
15.7.2015 8:45 Pardubice Pardubická krajská nemocnice, a.s. Chirurgie, dětské odd., JIP, ambulance
15.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba JIP, neurologie, chirurgie, pediatrie
15.7.2015 12:30 Liberec Jedličkův ústav, p.o., Liberec
15.7.2015 9:30 Jablonec n./N. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Odd. větších dětí, kojenců, JIP
15.7.2015 14:00 Hradec Králové FN Hradec Králové ORL, neuro., neurochir., ortopedie
15.7.2015 14:00 Havířov Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Dětské odd., JIP
15.7.2015 13:00 Břeclav Nemocnice Břeclav, p.o. Chirurgie, ORL, JIP, dětské a infekční odd.
15.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Dětská oční klinika, ARO 19, chirurgie 8
15.7.2015 13:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Onkolog. stacionář, pediatrie 69 + 46
15.7.2015 13:00 Čerčany Hospic Dobrého pastýře
16.7.2015 9:30 Přerov SMN a.s., Nemocnice Přerov Dětské odd.
16.7.2015 9:00 Praha FN v Motole Dětská hematologie a onkologie malé a velké děti, transpl.jedn.
16.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Psychiatrie – přízemí, diagnostické oddělení
16.7.2015 14:00 Praha FTN dětská klinika IPVZ, Praha Chirurgie odd. malých dětí, velkých dětí, JIP
16.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Neurologie, kardiochirurgie, kardiologie JIP
16.7.2015 14:00 Plzeň FN Plzeň – Lochotín Hemato-onkologie, pediatrie, oční, neurologie, JIRP
16.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba Hemato-onkologie, nerurologie, pediatrie
16.7.2015 14:00 Ostrava Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, p.o Dětské odd., JIP, ambulance
16.7.2015 7:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba dětská chirurgie
16.7.2015 14:00 Most KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z. oční,ORL,chirurgie
16.7.2015 8:30 Mladá Boleslav Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. a Dětský domov, p.o. Odd. větších dětí, menších dětí, JIP, Dětský domov
16.7.2015 14:00 Liberec Krajská nemocnice Liberec, a.s. Odd. větších dětí, menších dětí, kojenců, JIP
16.7.2015 9:00 Klatovy Klatovská nemocnice, a.s. Odd. menších, větších dětí, JIP, ambulance
16.7.2015 8:00 Hradec Králové FN Hradec Králové chirurgické oddělení
16.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno)  onkologie, JIP, transpl.jedn.
16.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Neurologie, ortopedie 16
17.7.2015 13:45 Praha DOMOV Sv. Karla Boromejského Domov pro seniory
17.7.2015 8:30 Brno DPS Mikuláškovo nám. Brno, p.o. Domov pro seniory D
18.7.2015 9:00 Brno Domov pokojného stáří Kamenná Domov pro seniory – stará budova
20.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Neurologie, kardiochirurgie, kardiologie JIP
20.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Chirurgie odd. malých dětí, velkých dětí, JIP, ORL odd. malých dětí, velkých dětí, JIP
20.7.2015 13:00 Plzeň FN Plzeň – Lochotín Psych., neuro., orto., chir.
20.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba Hematologie, ambulance, pediatrie
20.7.2015 14:00 Náchod Oblastní nemocnice Náchod a.s. Dětské odd., chir.
20.7.2015 14:00 Karviná Nemocnice s poliklin. Karviná-Ráj p.o. Odd. větších dětí, kojenců, JIP
20.7.2015 14:00 Chomutov KZ, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z. Dětské odd., JIP
20.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno)  onkologie, JIP, transpl.jedn.
20.7.2015 12:30 Brno FN Brno-Bohunice Popáleniny, ortopedie,  ORL, neurochirurgie,ortopedie JIP, spinální jednotka, psychiatrie
21.7.2015 9:00 Ústí nad Orlicí Orlickoústecká nemocnice, a.s. Odd. větších dětí, menších dětí, kojenců a batolat, JIP
21.7.2015 13:00 Uherské Hradiště Uherskohradišťská nemocnice a.s. Odd. větších dětí, kojenců, infekční odd., JIP
21.7.2015 9:00 Třebíč Nemocnice Třebíč, p.o. Dětské odd., oční škola, JIP
21.7.2015 13:30 Praha Domov pro seniory Kobylisy
21.7.2015 13:00 Praha FN v Motole Dětská hematologie a onkologie malé a velké děti, transpl.jedn.
21.7.2015 14:00 Praha FTN dětská klinika IPVZ, Praha Neurologie, psychiatrie, pediatrie G2
21.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Ortopedie a traumatologie malé děti, velké děti, neurochirurgie, JIP
21.7.2015 14:00 Opava Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Dětské odd., JIP
21.7.2015 14:00 Olomouc FN Olomouc Onkohematologie, JIP, pooperační, diagnosické a dětské odd.
21.7.2015 9:00 Kroměříž Kroměřížská nemocnice a.s. Dětské odd., ORL, oční školka
21.7.2015 9:00 Kolín Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Chirurgie, pediatrie, JIP
21.7.2015 10:45 Karlovy Vary KKN a.s., nemocnice v K.Varech Dětské odd. větších, menších dětí, JIP, Dětský domov
21.7.2015 13:00 Jihlava Nemocnice Jihlava, p.o. Dětské odd., JIP
21.7.2015 14:00 Cheb KKN a.s., nemocnice v Chebu Odd. menších, větších dětí
21.7.2015 14:00 Hradec Králové FN Hradec Králové větší děti, kožní, chir., hematoonkol.,JIP
21.7.2015 14:00 Frýdek Místek Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Dětské odd., JIP
21.7.2015 14:00 České Budějovice Nemocnice České Budějovice, a.s. Onkohematologie, odd. větších, menších dětí, JIRP
21.7.2015 13:00 Česká Lípa Nemocnice s poliklinikou Č. Lípa, a.s. Dětské odd., JIP
21.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Dětské infekční odd.
21.7.2015 13:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno)  pediatrie 67 + 48
22.7.2015 9:30 Zlín Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín Odd. kojenců, batolat a větších dětí
22.7.2015 14:15 Ústí nad Labem KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. Dětská klinika.chirurgie,IMP,JIP
22.7.2015 9:30 Praha FN v Motole Hematologie
22.7.2015 14:00 Praha FN v Motole – 1C + 1A
22.7.2015 8:45 Pardubice Pardubická krajská nemocnice, a.s. Chirurgie, dětské odd., JIP, ambulance
22.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba JIP, neurologie, chirurgie, pediatrie
22.7.2015 14:00 Liberec Krajská nemocnice Liberec, a.s. Dětská psychiatrie
22.7.2015 14:00 Jičín Oblastní nemocnice Jičín a.s. Dětské odd.
22.7.2015 9:30 Jablonec n./N. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Odd. větších dětí, kojenců, JIP
22.7.2015 14:00 Hradec Králové FN Hradec Králové ORL, neuro., neurochir., ortopedie
22.7.2015 9:00 Hodonín Nemocnice Hodonín Dětské odd. + LDN
22.7.2015 14:00 Havířov Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Dětské odd., JIP
22.7.2015 13:00 Břeclav Nemocnice Břeclav, p.o. Chirurgie, ORL, JIP, dětské a infekční odd.
22.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Dětská oční klinika, ARO 19, chirurgie 8
22.7.2015 13:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Onkolog. stacionář, pediatrie 69 + 46
23.7.2015 13:00 Vsetín Vsetínská nemocnice a.s. Infekční a dětské odd.
23.7.2015 9:00 Valašské Meziříčí Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Dětské odd.
23.7.2015 14:00 Prostějov SMN a.s., Nemocnice Prostějov Dětské odd., JIP
23.7.2015 9:00 Praha FN v Motole Dětská hematologie a onkologie malé a velké děti, transpl.jedn.
23.7.2015 14:00 Praha FTN dětská klinika IPVZ, Praha Chirurgie odd. malých dětí, velkých dětí, JIP
23.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Neurologie, kardiochirurgie, kardiologie JIP
23.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Psychiatrie – přízemí, diagnostické oddělení
23.7.2015 16:30 Plzeň FN Plzeň – nemocnice na Borech speciální klauniáda
23.7.2015 14:00 Plzeň FN Plzeň – Lochotín Hemato-onkologie, pediatrie, oční, neurologie, JIRP
23.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba Hemato-onkologie, nerurologie, pediatrie
23.7.2015 14:00 Ostrava Vítkovická nemocnice, a.s. Dětské odd., ambulance, JIP
23.7.2015 7:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba dětská chirurgie
23.7.2015 14:00 Most KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z. oční,ORL,chirurgie
23.7.2015 8:30 Mladá Boleslav Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. a Dětský domov, p.o. Odd. větších dětí, menších dětí, JIP, Dětský domov
23.7.2015 14:00 Liberec Krajská nemocnice Liberec, a.s. Odd. větších dětí, menších dětí, kojenců, JIP
23.7.2015 9:30 Kyjov Nemocnice Kyjov, p.o. Kojenecký ústav, dětské odd., JIP
23.7.2015 8:00 Hradec Králové FN Hradec Králové chirurgické oddělení
23.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno)  onkologie, JIP, transpl.jedn.
23.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Neurologie, ortopedie 16
23.7.2015 9:00 Louny Dětská psychiatrická léčebna Louny
24.7.2015 13:45 Praha DOMOV Sv. Karla Boromejského Domov pro seniory
24.7.2015 8:30 Brno DPS Mikuláškovo nám. Brno, p.o. Domov pro seniory A
25.7.2015 9:00 Brno Domov pokojného stáří Kamenná Domov pro seniory – nová budova
27.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Neurologie, kardiochirurgie, kardiologie JIP
27.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Chirurgie odd. malých dětí, velkých dětí, JIP, ORL odd. malých dětí, velkých dětí, JIP
27.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba Hematologie, ambulance, pediatrie
27.7.2015 14:00 Náchod Oblastní nemocnice Náchod a.s. Dětské odd., chir.
27.7.2015 14:00 Karviná Nemocnice s poliklin. Karviná-Ráj p.o. Odd. větších dětí, kojenců, JIP
27.7.2015 14:15 Děčín KZ, a.s., Nemocnice Děčín, o.z. Dětské odd., ORL
27.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Cirkus paciento
27.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno)  onkologie, JIP, transpl.jedn.
28.7.2015 9:00 Ústí nad Orlicí Orlickoústecká nemocnice, a.s. Odd. větších dětí, menších dětí, kojenců a batolat, JIP
28.7.2015 13:00 Uherské Hradiště Uherskohradišťská nemocnice a.s. Odd. větších dětí, kojenců, infekční odd., JIP
28.7.2015 13:00 Šumperk Šumperská nemocnice a.s. Dětské odd., JIP, Dětské centrum Pavučinka (cca.15-16.00)
28.7.2015 13:30 Praha Domov pro seniory Kobylisy
28.7.2015 13:00 Praha FN v Motole Dětská hematologie a onkologie malé a velké děti, transpl.jedn.
28.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Ortopedie a traumatologie malé děti, velké děti, neurochirurgie, JIP
28.7.2015 14:00 Opava Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Dětské odd., JIP
28.7.2015 14:00 Olomouc FN Olomouc Onkohematologie, JIP, pooperační, diagnosické a dětské odd.
28.7.2015 9:00 Kolín Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Chirurgie, pediatrie, JIP
28.7.2015 13:00 Jihlava Nemocnice Jihlava, p.o. Dětské odd., JIP
28.7.2015 14:00 Hradec Králové FN Hradec Králové větší děti, kožní, chir., hematoonkol.,JIP
28.7.2015 14:00 Frýdek Místek Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Dětské odd., JIP
28.7.2015 14:00 České Budějovice Nemocnice České Budějovice, a.s. Onkohematologie, odd. větších, menších dětí, JIRP
28.7.2015 13:00 Česká Lípa Nemocnice s poliklinikou Č. Lípa, a.s. Dětské odd., JIP
28.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Cirkus paciento
28.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Dětské infekční odd.
28.7.2015 13:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno)  pediatrie 67 + 48
29.7.2015 9:30 Zlín Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín Odd. kojenců, batolat a větších dětí
29.7.2015 14:15 Ústí nad Labem KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. Dětská klinika.chirurgie,IMP,JIP
29.7.2015 10:00 Tábor Nemocnice Tábor, a.s. Odd. menších, větších dětí, JIP, ambulance
29.7.2015 9:30 Praha FN v Motole Hematologie
29.7.2015 14:00 Praha FN v Motole – PA  a  -1C dosp.bud. Pediatrie odd. malých dětí, velkých dětí, expektace, JIP
29.7.2015 8:45 Pardubice Pardubická krajská nemocnice, a.s. Chirurgie, dětské odd., JIP, ambulance
29.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba JIP, neurologie, chirurgie, pediatrie
29.7.2015 14:00 Opařany Dětská psychiatrická léčebna Opařany DPL
29.7.2015 12:30 Liberec Jedličkův ústav, p.o., Liberec
29.7.2015 9:30 Jablonec n./N. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Odd. větších dětí, kojenců, JIP
29.7.2015 14:00 Hradec Králové FN Hradec Králové ORL, neuro., neurochir., ortopedie
29.7.2015 14:00 Havířov Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Dětské odd., JIP
29.7.2015 13:00 Břeclav Nemocnice Břeclav, p.o. Chirurgie, ORL, JIP, dětské a infekční odd.
29.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Cirkus paciento
29.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Dětská oční klinika, ARO 19, chirurgie 8
29.7.2015 13:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Onkolog. stacionář, pediatrie 69+ 46
30.7.2015 14:00 Šternberk SMN a.s., Nemocnice Šternberk Dětské odd.
30.7.2015 9:30 Přerov SMN a.s., Nemocnice Přerov Dětské odd.
30.7.2015 9:00 Praha FN v Motole Dětská hematologie a onkologie malé a velké děti, transpl.jedn.
30.7.2015 14:00 Praha FTN dětská klinika IPVZ, Praha Chirurgie odd. malých dětí, velkých dětí, JIP
30.7.2015 14:00 Praha FN v Motole Psychiatrie – přízemí, diagnostické oddělení
30.7.2015 14:00 Plzeň FN Plzeň – Lochotín Hemato-onkologie, pediatrie, oční, neurologie, JIRP
30.7.2015 14:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba Hemato-onkologie, nerurologie, pediatrie
30.7.2015 14:00 Ostrava Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, p.o Dětské odd., JIP, ambulance
30.7.2015 7:00 Ostrava FN Ostrava-Poruba dětská chirurgie
30.7.2015 14:00 Most KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z. oční,ORL,chirurgie
30.7.2015 8:30 Mladá Boleslav Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. a Dětský domov, p.o. Odd. větších dětí, menších dětí, JIP, Dětský domov
30.7.2015 14:00 Liberec Krajská nemocnice Liberec, a.s. Odd. větších dětí, menších dětí, kojenců, JIP
30.7.2015 8:00 Hradec Králové FN Hradec Králové chirurgické oddělení
30.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Cirkus paciento
30.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno)  onkologie, JIP, transpl.jedn.
30.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Neurologie, ortopedie 16
31.7.2015 8:30 Sloupnice DPS Sloupnice Domov pro seniory-3. patro
31.7.2015 13:45 Praha DOMOV Sv. Karla Boromejského Domov pro seniory
31.7.2015 14:00 Brno FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Cirkus paciento
31.7.2015 8:30 Brno DPS Mikuláškovo nám. Brno, p.o. Domov pro seniory B

Zdravotní klaun získal podporu v rámci EU projektu “The Faces Behind the Nose”

EU projekt Tváře za nosy Přinášet radost a smích potřebným lidem – Evropská unie uznává pozitivní dopad klaunských návštěv v nemocnicích a podporuje umělecké vzdělávání klaunů z organizace RED NOSES INTERNATIONAL. Organizace RED NOSES Clowndoctors International (RNI) a její partnerské organizace vstoupily do povědomí přinášením radosti a smíchu nemocným a trpícím lidem. Uznání jejich práce pramení ze skutečnosti, že klauni sdružení pod hlavičkou RED NOSES jsou profesionální umělci, kteří absolvují náročné průběžné vzdělávání a svou práci berou velmi vážně. RNI a její partnerské organizace se pyšně řadí mezi první úspěšné uchazeče programu Evropské komise Tvůrčí Evropa 2014-2020, podporujícího sektor kultury a médií. S nesmírnou radostí oznamujeme, že náš projekt Tváře za nosem – propagace nemocničního klaunství coby uznávaného žánru múzických umění’” (The Faces Behind the Nose – Promoting Hospital Clowning as a Recognized Genre of Performing Arts) byl vybrán ke kofinancování a že příští dva roky můžeme počítat s podporou Evropské unie. Cílem projektu je ještě důsledněji profesionalizovat práci našich ‘zdravotních klaunů’ a představit širší veřejnosti specifickou a citlivou povahu divadelního umění v nekonvenčním prostředí. Velký důraz je proto kladen na vzdělávání a výuku umělců z organizace RED NOSES a na vývoj nových uměleckých formátů, jejichž cílem je přinášet múzická umění lidem, pro které by jinak bylo složité získat ke kulturní aktivitě přístup či se jí přímo účastnit. V projektu bude zahrnuto zhruba 300 múzických umělců a desítky mezinárodně uznávaných učitelů. Kromě toho, že tento projekt zaručí všem umělcům stabilní příjem, otevírá také nové pracovní možnosti a umožňuje internacionalizaci a zvýšenou mobilitu umělců a jejich umělecké práce. Výsledkem bude sdílení schopností, dovedností a know-how. V samém jádru projektu a všech plánovaných aktivit spočívá snaha zvýšit prestiž nemocničního klaunství coby uznávaného odvětví múzického umění a prohloubit obecné povědomí o pozitivních dopadech nemocničního klaunství v sociálním a zdravotnickém prostředí. Za tímto cílem bylo naplánováno několik akcí a komunikačních aktivit. Projekt „Tváře za nosem” koordinuje organizace RED NOSES Clowndoctors International, která počítá s účastí národních organizací přidružených k RED NOSES v Rakousku, Chorvatsku, České republice, Německu, Maďarsku, Litvě, Slovinsku a na Slovensku, a také s účastí European Federation of Hospital Clown Organizations (EFHCO). Uznání od Evropské unie umožní skupině RED NOSES nadále investovat do vzdělávání v oblasti přinášení radosti a smíchu ještě většímu množství lidí v Evropě i mimo ni.

Knížka Malé zázraky II se může narodit!

Malé zázraky II Hurá! Jsme u cíle! Knížka Malé zázraky II s vaší podpoře na crowdfundingovém portálu HitHit se může narodit. Cílová částka 120.000 Kč byla dokonce překročena na 140.300 Kč! Nyní dochází ke kontrole plateb a pak nám bude převedena částka z portálu Hithit.cz na naši veřejnou sbírku. Na začátku roku pak budeme všechny přispěvatele kontaktovat ohledně odměn. Děkujeme všem, kteří nám pomohli. Velmi si toho ceníme!  

Street fundraiser pro Zdravotního klauna

_DSC0006 Baví vás komunikace s lidmi a chcete spolupracovat se Zdravotním klaunem? Staňte se naším streetfundraiserem! Získejte nové příznivce Zdravotního klauna. Informujte veřejnost o našich programech v nemocnicích.  Pomozte přinést více radosti malým pacientům. NÁPLŇ PRÁCE:
 • Zaujmout a vyloudit úsměv.
 • Informovat o činnosti a programech Zdravotního klauna.
 • Vyplnit se zájemci dárcovský formulář.
POŽADAVKY NA POZICI (CO POTŘEBUJETE) :
 • Příjemné vystupování
 • Odhad na lidi
 • Psychickou výdrž
 • Radost z komunikace s lidmi
 • Zodpovědnost a pozornost k detailům
 • Věk nad 18 let
 • Čas minimálně 3 x týdně
VÝHODY A ODMĚNA:
 • Motivační finanční ohodnocení (pevný hodinový základ a bonusy)
 • Možnost dlouhodobé spolupráce
 • Flexibilní pracovní doba
 • Příjemný kolektiv
 • Účast na zajímavých akcích Zdravotního klauna
JAK SE PŘIHLÁSIT: Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám na usmev@zdravotni-klaun.cz:
 • stručný životopis s fotografií
 • časové možnosti (kdy můžete začít a jak často můžete pracovat)
 • proč pro nás chcete pracovat
Informace o pozici:
 • Místo pracoviště: Praha
 • Typ pracovního poměru: brigáda
 • Délka pracovního poměru: na dobu určitou
 • Typ smluvního vztahu: dohoda o provedení práce /IČO
 • Požadované vzdělání: středoškolské
 • Požadované jazyky: čeština, slovenština
 • Plat: 90 – 150 Kč/hodina
Pozice je vhodná pro studenty, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a i aktivní důchodce.

Kdo je zdravotní klaun (dokumentární pořad Klíč)

Zdravotní klaun v pořadu Klíč Podívejte se na výstižný dokument o našich zdravotních klaunech, který byl odvysílaný v rámci pořadu Klíč na ČT. Přestože byl materiál natáčený v letech 2009-2012, stále velmi dobře přibližuje podstatu práce zdravotních klaunů.     Dnešní monotematický Klíč představí Zdravotní klauny, kteří přicházejí do nemocnic za pacienty s různými zdravotními problémy. Díky legráckám veselé dvojice klaunů lidé na lůžku alespoň na chvíli zapomenou na své bolesti, které je do nemocnice přivedly. Seznámíme vás s Gery A. Edwardsem, zakladatelem občanského sdružení Zdravotní klaun, který přijel z Anglie a rozhodl se před mnoha lety klauny přivést i do zdejších nemocnic. Představíme tři klauny, kteří tuto práci už několik let dělají. Prozradí nám, co je na této profesi nejtěžší. Nahlédneme pod pokličku toho, jak vlastně klaunský humor vzniká a jaká má pravidla. A zamyslíme se spolu s nimi nad tím, proč jsou klauni v nemocnici tolik potřeba. Přiblížíme pravidelné akce Zdravotních klaunů – Cirkus paciento, při kterých se nemocné děti v rámci svých možností učí různé cirkusové dovednosti, jako je kouzlení či žonglovaní s talíři. Celé učení pak vyvrcholí představením, kdy se z nemocných dětí stávají malé hvězdy cirkusového vystoupení, kde jim tleskají nejen rodiče, ale třeba i ošetřující lékaři a sestry.”

Ať žije cirkus! Ať žije rodina!

Cirkus paciento Na pět dní jsme se stali pravou cirkusáckou rodinou – my čtyři zdravotní klauni a houf na první pohled celkem obyčejných dětí z onkologického oddělení, z nichž se ale postupně vyklubali kouzelníci, žongléři, akrobati a tanečnice. Závěrečné představení v šapitó bylo rozverné a dech beroucí. Přesto ve mně zůstalo nejsilněji zapsáno něco, co se nenacvičovalo, ani nepředvádělo před publikem. A přitom jde o něco tak ojedinělého, že by se to hravě mohlo ukazovat v nejslovutnějších cirkusech vedle vousaté ženy, sloního muže a mořské panny. To něco jsou překrásné, hluboké rodinné vztahy. Během jednoho týdne jsem měla příležitost pozorovat rodiče, děti a sourozence z rodin, ve kterých se objevila vážná nemoc. Mám je pořád před očima jako vrcholná vystoupení celého týdne: malý kouzelník a jeho ještě menší sestřička víla, kteří se na oko pošťuchují, ale každou volnou chvíli se drží za ruce. Dva hobití bratři zápasníci, kteří jsou jako spojení pupeční šňůrou. Maminka s dospívající dcerou, které stojí opřené jedna o druhou, štěbetají a chichotají se jako holčičky. Mladí rodiče s malou dcerkou, kteří se přišli jen na chvilku rozptýlit před dalším lékařským zákrokem a přitom svou přítomností prozářili nejen nás, celé šapitó, ale možná i celé Brno. Taková cirkusácká rodina užije spoustu legrace, hodně se nasměje a drží při sobě. Ale život cirkusáka není žádný med. Přijdou chvíle, kdy musí projevit velkou dávku odhodlání, odvahy a vůle překonat svoje hranice. V útrobách stanoví našeho Cirkusu Paciento mi zase jednou došlo, že rodina cirkusová má k té obyčejné až nečekaně blízko. Zdravotní klaunka Hanka Černá neboli Doktorka Bohumila Hrabalová Podívejte se na fotogalerii z prázdninových Cirkusů Paciento. Fotografie ze dvou cirkusů jsou pod sebou, tak neváhejte rolovat dolů! Cirkus Paciento ve FN Brno 26. července 2013 Cirkus Paciento ve FN Brno 2. srpna 2013