MĚSÍC DOBROČINNÉ ZÁVĚTI 2019 ǀ "Pomáhám za života, budu i po něm"

20.září 2019

MEZINÁRODNÍ DEN ZÁVĚTÍ 13. září odstartoval MĚSÍC DOBROČINNÉ ZÁVĚTI 

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč sepsat závěť. V klidu, včas a s jasnou myslí uděláte pořádek ve věcech dědictví, se svým majetkem naložíte dle vlastního uvážení a dost možná předejdete případným sporům v rodině…

Měsíc dobročinné závěti 2019
foto: Koalice Za snadné dárcovství

 

 

Mezinárodní den závětí 13. září lidem v desítkách zemí po celém světě připomíná význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné organizaci. Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak i po něm, a to právě prostřednictvímzávěti. Koalice Za snadné dárcovství, jejímž členem je i Zdravotní klaun, každoročně vyhlašuje za finančního přispění Nadace Via Měsíc dobročinné závěti. Ten letos potrvá od 13. září do 12. října a v tomto obdobídárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

"Pomáhám za života, budu i po něm."

Historicky první dar ze závěti jsme vloni obdrželi my, Zdravotní klauni. V poslední vůli na červené nosy pamatoval 60 000Kč pan Otakar z Prahy, který nás pravidelně podporoval již od roku 2009.

„Odkaz pana Otakara nás překvapil, hluboce dojal a potěšil. Jako náš dlouholetý dárce je tím nejlepším příkladem podtitulu celé kampaně - pomáhám za života, budu i po něm.Ve své závěti tento dárce pamatoval na celkem 12 organizací a jsme poctěni, že právě Zdravotní klaun zůstal tak blízko jeho dobrému srdci“, uvedla ředitelka fundraisingu a marketingu organizace, Alena Seoud.

foto: Koalice Za snadné dárcovství

CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT

Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýc či neteře. Zjednodušeně řečeno, pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po Vás ti vzdálenější. Podrobný popis najdete zde.
Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“, § 1636 – 1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte.
Důvody vydědění jsou uvedeny zde.

Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí. Podrobnější informace najdete zde.

Ano, svou závěť můžete kdykoli změnit nebo zrušit. Pokud se rozhodnete sepsat dědickou smlouvu, tak zde se na změnách musí dohodnout oba účastníci smlouvy.

Společná závěť více lidí je neplatná. Pokud by např. manželé chtěli sepsat závěť, musí tak učinit každý zvlášť.

Pokud má zůstavitel manžela/manželku, neměl by při sepisování závěti zapomenout také na to, že manželé mají (obvykle) majetek ve společném jmění manželů. To má pro dědění ten důsledek, že v rámci dědického řízení se nejprve vypořádává majetek náležející do společného jmění manželů, a to zpravidla tak, že polovinu získá manžel/manželka zůstavitele. A pak se teprve dědí ta část majetku, která dle vypořádání náležela zůstaviteli (přičemž tuto část může dědit i manžel/manželka zůstavitele).

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepsání závěti a uložení v Centrální evidenci závětí zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800,- Kč bez DPH. V evidenci může notář zaevidovat i závěť, kterou mu přinesete a kterou jste sepsali některým z níže uvedených způsobů. Za takovou úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1.100,- Kč bez DPH.

Majetek lidí, kteří zemřou bez jakýchkoliv dědiců a bez závěti či dědické smlouvy, propadne státu.

Dohodněte se svou nejbližší rodinou, jak má naložit s vaším majetkem po vašem odchodu. Pokud máte pocit, že vaše přání nebude respektováno, zvažte sepsání závěti ještě jednou.

Alena Seoud
ředitelka fundraisingu a marketingu
T: 602 670 300

V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná – malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí a nejen ti bohatí. Dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme, každý dar má smysl! Českou iniciativu, výstižně nazvanou Závěť pomáhá, realizuje koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje třicet čtyři významných a respektovaných neziskových organizací. Tato nezávislá platforma pracuje na rozvoji individuální filantropie v České republice, vedle osvětové kampaně Závěť pomáhá uskutečňovala Daruj pravidelně na podporu pravidelného dárcovství a další aktivity.

Více informací o Měsíci dobročinné závětiwww.zavetpomaha.cz

abaton-monitoring