Statut

Statut

Preambule

Zdravotní klaun, o.p.s. je nezisková organizace s celostátní působností, která přináší humor a radost  hospitalizovaným  dětem,  geriatrickým  pacientům  a  dalším  potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického, a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.

 

Čl. I

Název a sídlo společnosti

 1. Název zní: Zdravotní klaun, o.p.s. (dále jen „společnost“).
 2. Sídlo společnosti: Praha.

 

Čl. II

Doba trvání společnosti

Společnost se ustavuje na dobu neurčitou.

 

Čl. III

Osoba v postavení zakladatele

 1. Osobou v postavení zakladatele společnosti je:
  Gary Alven Edwards
  trvalým pobytem Končiny 1, 565 53 Sloupnice r. č.: 511227/335
  (dále jen „zakladatel“).
 2. Zakladatel si vyhradil v zakládací listině všechna práva daná zákonem a zakládací listinou.
 3. V případě, kdy správní rada společnosti rozhodne o zrušení společnosti, uvědomí o tom neprodleně zakladatele, a to písemně nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být společnost zrušena. Zakladatel ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodne o následujících opatřeních:
 4. a) vyrovnání jakýchkoli dluhů společnosti tak, aby bylo zachováno její dobré jméno a mohla pokračovat ve své činnosti, nebo
  b) provedení nezbytné reorganizace, nebo
 5. a) odvolání kteréhokoli nebo všech členů správní rady a jmenování nových  členů správní rady na uvolněná místa bez prodlení, nebo
  b) vyslovení souhlasu se zrušením společnosti.
 6. Pokud se zakladatel rozhodne vzdát se svých práv stanovených zakládací listinou společnosti, zejména svého práva jmenovat správní a dozorčí radu společnosti, a  svoji vůli písemně doloží, přejdou jeho práva na osobu nebo veřejně prospěšnou společnost na základě písemné dohody mezi zakladatelem a touto osobou nebo organizací.

 

Čl. IV

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

 1. Zdravotní klaun, o.p.s. je nezisková organizace s celostátní i mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům  a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického, a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.
 2. V souladu se svým posláním společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby:
  a) zajišťování návštěv zdravotních klaunů převážně v nemocnicích, hospicích, léčebnách, rehabilitačních centrech, domácnostech v souladu s posláním společnosti,
  b) zajišťování vystoupení zdravotních klaunů s cílem, aby jejich návštěvy vhodně doplňovaly léčebné procedury,
  c) vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů, využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem,
  d) šíření myšlenky zdravotních klaunů jako psychosociálního programu, který je důležitou součástí komplexní léčebné péče,
  e) zajišťování aktivit s cílem napomáhat psychické pohodě všech osob přítomných klauniádě a osob napomáhajících jejímu zajištění a průběhu (zdravotnický personál, rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci, apod.)
  f) zajišťování aktivit s cílem působit na sociální cítění dětí a mladých lidí, podpořit je ve snaze pomáhat druhým,
  g) poskytování podpory (mimo jiné přiměřené finanční podpory), know-how a výměna informací s jakýmikoli dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné cíle a/nebo poslání, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni, zejména s Red Noses Clowndoctors International a jejích spolupracujících partnerů.
 3. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud bude prokázána jejich potřebnost. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není po dobu delší než jeden rok zájem.

 

Čl. V

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

 1. Obecně prospěšné služby uvedené v čl. IV odst. 1 jsou poskytovány v rámci jednotlivých  projektů  společnosti.  Obecně  prospěšné  služby  jsou  poskytovány     v pořadí zájmu do naplnění disponibilní kapacity společnosti. Konkrétní podmínky poskytování služeb stanoví a vyhlašuje pro jednotlivé projekty správní rada společnosti.  Tyto  podmínky  jsou  zveřejněny  v sídle  společnosti  a  podle   možnosti v tisku a na webových stránkách společnosti. Každý zájemce o služby společnosti je s těmito podmínkami seznámen. Tyto podmínky musí být stejné pro všechny příjemce služeb.
 2. Obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány za úplatu,  pokud  nejsou prostředky na jejich poskytování získány v dostatečné míře z dotací a jiných podpor z veřejných rozpočtů, z grantů, darů a příspěvků právnických a/nebo  fyzických osob. Úplata se stanoví u jednotlivých obecně prospěšných služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním příslušné obecně prospěšné služby. Bude-li konkrétní obecně prospěšná služba poskytována za úplatu, bude výše úplaty zveřejněna v sídle společnosti, na webových stránkách společnosti a bude s ní seznámen každý klient při objednávání obecně prospěšné služby.
 3. Obecně prospěšné služby společnosti nebudou poskytovány za účelem zisku.

 

Čl. VI

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

 • ředitel,
 • správní rada,
 • dozorčí rada.

 

Čl. VII

Ředitel společnosti

 1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Ředitel řídí činnost společnosti.
 2. Ředitelem společnosti může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady společnosti, je však oprávněn zúčastnit se jednání správní rady společnosti s hlasem poradním.
 3. Ředitel v rámci řízení společnosti rozhoduje o:
  a) způsobech zajištění poskytování služeb a finančních aktivitách,
  b) věcech týkajících se zaměstnanců společnosti,
  c) žádostech a přijímání dotací a podpor z veřejných rozpočtů, grantů, darů a sponzorských příspěvků,
  d) vydávání vnitřních předpisů společnosti s výjimkou statutu.
 4. Ředitel rozhoduje po předchozím souhlasu správní rady o
  a) nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí,
  b) nabytí nebo zcizení movitých věcí, zřizování věcných břemen nebo  předkupního práva u movitých věcí, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o  veřejných zakázkách,
  c) nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv,
  d) založení jiných právnických osob a o vkladech majetku do těchto právnických osob,
  e) jmenování a odvolání uměleckého ředitele.
 5. Ředitel předkládá správní radě průběžné zprávy o činnosti společnosti na každém zasedání správní rady.
 6. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností o zachování těchto povinností je ředitel povinen prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře.
 7. Ředitel vykonává svou funkci na základě smlouvy o výkonu funkce.
 8. Správní  rada  jmenuje  i  odvolává  ředitele.  Prvním  ředitelem  společnosti  je: Mgr. Kateřina Slámová Kubešová,  trvalým  pobytem  Dělnická  1501/28,  170 00  Praha 7,    r. č.: 725612/2016.

 

Čl. VIII

Správní rada

 1. Správní rada je orgánem společnosti, který dohlíží na zachování účelu, k němuž byla společnost založena, a dbá o řádné hospodaření s majetkem společnosti.
 2. Správní rada má 3 členy.
 3. Členy správní rady jmenuje zakladatel. Zakladatel jmenuje nového člena správní rady nejpozději do 60 dnů poté, kdy skončilo funkční období člena správní rady, na jehož místo se nový člen jmenuje.
 4. Funkční období člena správní rady je tříleté. Členem správní rady lze být opakovaně.
 5. Žádný zaměstnanec obecně prospěšné společnosti nemůže být členem správní rady.
 6. Členové správní rady mohou obdržet odměnu za poradenství, které vykonávají jako svoji nezávislou živnost, po schválení správní radou. Správní rada určí délku a výši této odměny.
 7. Členství ve správní radě zaniká:
  1. uplynutím funkčního období,
  2. úmrtím,
  3. odstoupením,
  4. odvoláním z funkce zakladatelem v případě, že člen
   a) přestane splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce ustanovením § 10 odst. 3 zákona o obecně prospěšných společnostech nebo poruší závažným způsobem nebo opakovaně zákon o obecně prospěšných společnostech, zakládací smlouvu nebo statut společnosti,
   b) se opakovaně neúčastní činnosti správní rady,
   c) svým jednáním prokazatelně porušil povinnost vykonávat funkci s  péčí řádného hospodáře
   d) poruší povinnost mlčenlivosti o informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu,
   e) využívá zkušenosti z činnosti společnosti ve prospěch jiné právnické osoby nebo ve svůj vlastní prospěch,
 8. Členové správní rady jsou povinni se účastnit činnosti správní rady a řádně plnit úkoly správní radou jim uložené.
 9. Zakladatel jmenoval tyto členy první správní rady:
  Jitka Volková
  trvalým pobytem Maková 2/371, Křeslice 104 00 Praha 10
  r. č.: 756123/3460
  Monica Culen
  trvalým pobytem Osterleitengasse 7, 1190 Wien, Rakousko
  datum narození: 10. 2. 1948
  Gary Alven Edwards
  trvalým pobytem Končiny 1, 565 53 Sloupnice
  r. č.: 511227/335
 10. Správní rada volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. Předseda je povinen svolat správní radu na základě žádosti člena správní rady, ředitele společnosti nebo zakladatele nejpozději do 30 dnů poté, kdy žádost s uvedením důvodů pro svolání správní rady obdržel. Po marném uplynutí 30denní lhůty může zasedání správní rady svolat navrhovatel sám. Předseda může pověřit svoláním a řízením správní rady jiného jejího člena. Předseda správní rady podepisuje rozhodnutí správní rady.
 11. Členům správní rady může být za výkon jejich funkce přiznána odměna. Výši odměny stanoví správní rada pro jednotlivé členy v závislosti na disponibilních zdrojích společnosti po projednání s ředitelem. Při stanovení odměny správní rada zohlední účast členů správní rady na jejích jednáních a na činnosti společnosti.
 12. Správní rada vydává předchozí souhlas k právním úkonům, kterými společnost:
  a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovité věci,
  b) nabývá nebo zcizuje movité věci, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movitých věcí, je-li cena movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách,
  c) nabývá nebo zcizuje autorská nebo průmyslová práva,
  d) zakládá jiné právnické osoby a vkládá do těchto právnických osob majetkový vklad.
 13. Správní rada rozhoduje o:
  a) zrušení společnosti a o obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek,
  b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených zákonem na jinou osobu či neziskovou organizaci, zemře-li jediný zakladatel,
  c) jmenování a odvolání ředitele,
  d) předchozím schválení jmenování a odvolání uměleckého ředitele.
 14. Správní rada schvaluje:
  a) rozpočet společnosti,
  b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
  c) předmět a rozsah doplňkových činností,
  d) vydání statutu společnosti, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace společnosti, dále změnu a doplnění statutu společnosti nebo zrušení statutu po předchozím písemném souhlasu zakladatele,
  e) změnu počtu členů správní a dozorčí rady po předchozím souhlasu zakladatele,
  f) změnu obecně prospěšných služeb poskytovaných společností a změnu podmínek poskytování obecně prospěšných služeb po předchozím souhlasu zakladatele.
 15. Správní rada bude svolávána alespoň jedenkrát ročně. Správní rada je svolávána písemnou pozvánkou nebo e-mailem na adresu, kterou člen správní rady sdělí jako adresu pro doručování. Pozvánka na jednání správní rady musí být doručena e-mailem nejméně 14 dní před konáním setkání. Program jednání a materiály musí být doručena nejméně 5 pracovních dní před dnem, na který bylo jednání svoláno.
 16. Zasedání správní rady je usnášeníschopné, účastní-li se jej nadpoloviční většina jejích členů. Není-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady, svolá předseda správní rady, popř. jiný svolavatel v případě mimořádného zasedání správní rady, nové zasedání správní rady, které se koná nejpozději do 14 dnů po termínu neusnášeníschopného zasedání správní rady. Toto nové zasedání správní rady je usnášeníschopné za účasti většiny přítomných členů, nestanoví-li tento  statut jinak.
 17. V mezidobí mezi zasedáními správní rady může správní rada rozhodovat per rollam. Při rozhodování per rollam zašle předseda správní rady nebo na jeho pokyn ředitel společnosti členům správní rady materiál, o němž má správní rada rozhodnout, včetně návrhu požadovaného rozhodnutí, a to poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Doručení musí být prokazatelné. Člen správní rady zašle své rozhodnutí předsedovi správní rady popř. řediteli společnosti ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí  per rollam je přijato, sdělí-li ve stanovené lhůtě svůj souhlas nadpoloviční většina členů správní rady. Rozhodnutí per rollam podepíše předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady. Na nejbližším zasedání správní rady je předseda správní rady nebo jím pověřený člen povinen informovat správní radu o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi zasedáními správní rady. Rozhodování per rollam nelze použít pro rozhodnutí o změně poskytovaných obecně prospěšných služeb a o zrušení společnosti.
 18. Rozhodování o ukončení činnosti společnosti a o organizaci, která obdrží majetek společnosti po uzavření její likvidace, se musejí účastnit všichni členové správní rady a všichni je musejí odsouhlasit. V případě jmenování či odvolání ředitele se na rozhodnutí musejí podílet všichni členové rady. V ostatních případech jsou  rozhodnutí přijímána prostou většinou členů, kteří se účastní jednání.
 19. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře  a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by způsobilo společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobí společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
 20. Správní rada vyhotovuje písemný zápis ze svých zasedání, jehož kopii předává řediteli a dozorčí radě. Zasedání správní rady může proběhnout i prostřednictvím dálkové komunikace (videokonference apod.), zápis ze zasedání však musí být následně stvrzen podpisem členů správní rady, kteří se zasedání zúčastnili.
 21. Zakladatel může být členem správní i dozorčí rady. Zakladatel má právo účasti na zasedání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.

Čl. IX

Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
 2. Dozorčí rada má tři členy.
 3. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. Zakladatel jmenuje nového člena dozorčí rady nejpozději do 60 dnů poté, kdy skončilo funkční období člena dozorčí rady, na jehož místo se nový člen jmenuje.
 4. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.
 5. Členem dozorčí rady lze být opakovaně. Jedna třetina členů dozorčí rady může být jmenována z řad zaměstnanců společnosti.
 6. Zakladatel jmenoval tyto členy první dozorčí rady:
  Ivana Štverka Kořínková
  trvalým pobytem Solná 1630/24, 153 00 Praha 5 – Radotín
  r. č.: 595113/1659
  Vendula Čulíková
  trvalým pobytem Na Sádce 1749/1, 149 00 Praha 4
  r. č.: 805208/0069
  Giora Nathan Seeliger
  trvalým pobytem Krummbaumgasse 12/11, 1020 Wien, Rakousko
  datum narození: 19. 8. 1953
 7. Členové dozorčí rady volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a  řídí zasedání dozorčí rady. Předseda dozorčí rady podepisuje rozhodnutí dozorčí rady.
 8. Dozorčí rada:
  a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
  b) nejméně jedenkrát ročně podává řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
  c) dohlíží na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu se zákony,  zakládací listinou a tímto statutem,
  d) má právo svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
 9. Člen dozorčí rady má právo nahlížet do účetních knih, jiných dokladů a listin společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje.
 10. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoli bodu, nemají však právo hlasovat.
 11. Zakladatel má právo se účastnit jednání dozorčí rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.
 12. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů a / nebo ustanovení zakládací listiny, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.
 13. Pro odvolávání členů dozorčí rady, pro odměňování členů dozorčí rady a pro jednání dozorčí rady včetně rozhodování per rollam platí obdobně ustanovení o správní radě.

 

Čl. X

Doplňková činnost

 1. Společnost může vykonávat na základě rozhodnutí správní rady doplňkové činnosti. Účelem doplňkové činnosti je získání prostředků k zajištění obecně prospěšných služeb a provozu společnosti. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze  za předpokladu, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost obecně  prospěšných   služeb   poskytovaných   společností.   Veškerý   zisk   získaný z doplňkových činností musí být využit ke zkvalitnění nebo rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti.
 2. Dříve než společnost zahájí jakoukoli doplňkovou činnost, ředitel na základě písemného pověření správní rady opatří živnostenský list pro každou takovou činnost. Ředitel rovněž vystupuje jako osoba, která v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude na výkon živnosti dohlížet jako odpovědný zástupce, je-li to potřeba. Pokud ředitel nesplní potřebné požadavky pro tento účel, určí takovou kvalifikovanou osobu správní rada svým rozhodnutím.

 

Čl. XI

Klub přátel zdravotních klaunů

Součástí společnosti je Klub přátel zdravotních klaunů. Společnost minimálně 1x ročně informuje členy Klubu přátel zdravotních klaunů o činnosti společnosti. Členem Klubu přátel zdravotních klaunů se může stát každý, kdo přispěje na činnost společnosti. Pokud ale po dobu 2 let nepřispěje, stane se členem neaktivním a nemá nárok na informace o činnosti společnosti. Členové Klubu přátel zdravotních klaunů nemají hlasovací ani rozhodovací právo.

 

Čl. XII

Výroční zpráva

 1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření ve lhůtě stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení hodnoceného období, kterým je kalendářní rok.
 2. Výroční zprávy se zveřejňují do 30 dnů po schválení správní radou založením do sbírky listin rejstříkového soudu.

 

Čl. XIII

Zrušení společnosti

V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.

 

Čl. XIV

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Zdravotní klaun, o.p.s. je členem mezinárodní sítě RED NOSES INTERNATIONAL.
 2. Právní vztahy společnosti, nestanoví-li tento statut a zakládací listina jinak, se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Máte otázky?

Vendula Čulíková
ředitelka financí a lidských zdrojů, zástupkyně ředitelky
T: 777 538 775
abaton-monitoring